top of page

ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ประเภทชุดหอ และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นมาตรฐาน SP


เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 01

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 02

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 03

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 04

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 05

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 06

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 07

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 08

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 09

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness
ผลงานการติดตั้งเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของ หจก.ฟันนี่ดี ภาพที่ 10

ผลงานการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่นประเภทชุดหอ และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รุ่นมาตรฐาน SP (เบาะพลาสติก)

โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งจากตัวแทนจำหน่าย

ขอขอบคุณทางลูกค้า ที่ไว้วางใจในฝีมือการทำงานของฟันนี่ดีนะคะ

ผลงานนี้ เป็นการติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ประเภทชุดหอ ที่มีการใช้โมเดลพลาสติกรูปการ์ตูน ดีไซน์น่ารัก ที่เรานำเข้าจากต่างประเทศและมีการใช้โครงสร้างหลักในการผลิตเป็นเหล็ก โดยเหล็กที่เราใช้ ทางลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า มีคุณภาพ มีความทนทานต่อการใช้งาน และที่สำคัญได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. และที่สำคัญคือสีที่เราใช้ยึดติดกับโครงสร้างเหล็กได้เป็นอย่างดี ไม่หลุดล่อนง่าย และมีส่วนช่วยให้โครงสร้างเหล็กไม่เป็นสนิมได้ง่ายอีกด้วย

และผลงานนี้ ยังมีการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งด้วย โดยจากภาพจะเป็นรุ่นมาตรฐาน SP ที่มีการใช้เบาะนั่งเป็นพลาสติกอีกด้วย

หากใครหาเครื่องเล่นแบบไหน แวะมาชมก่อนได้นะคะ

อุปกรณ์สนามเด็กเล่น: https://www.funnydee.com/playsets-for-kids

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง:

โปรโมชั่นเครื่องเล่นสนาม:

บริการรับซ่อมเครื่องเล่นสนามให้เหมือนใหม่:

-------------------------------

ช่องทางการติดต่อกับพี่ฟันนี่ดี:

📞 สายด่วน : คุณไพรัตน์ 081-9270308, คุณแพรไหม 081-8414089, 086-3176119 และ 02-9468755

💻 เว็บไซต์: https://www.funnydee.com/

🚗🚩ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของได้ที่ :

ที่ตั้งสำนักงาน: 100 ม.8 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 (Google Map:https://goo.gl/maps/scfLnt8o8Ek)

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นกลางแจ้ง, ราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, เครื่องเล่นสนามเหล็ก, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ของเล่นสนามกลางแจ้ง, ของเล่นเด็กกลางแจ้ง, กระดานลื่นเหล็ก, ราคากลางเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง, ชุดเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามราคา, เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งราคาถูก, ราคาเครื่องเล่นสนาม, โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม, เครื่องเล่นสนามอนุบาล, playground equipments, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายสนาม, ราคาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคา, เครื่องเล่นออกกําลังกายสวนสาธารณะ, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูก, เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาพิเศษ, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, outdoor fitness

Comments


bottom of page