ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่

ภาพระหว่างการทำงาน

ผลงานที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว
ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 01
ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 01

ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 02
ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 02

ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 03
ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 03

ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 04
ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 04

ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 05
ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 05

ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 06
ผลงานการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่เก่า ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ภาพที่ 06

📢 ผลงานหลังทีมงานได้เข้าไปซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่เก่า ชำรุด เสียหาย ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ แม้เครื่องเล่นนั้นจะไม่ได้สั